אני מצהיר/ה כי תנאי השימוש שלהלן מוסכמים ומקובלים כתנאי לשימוש באתר deep-groove.com:

א. מבוא

 1. השימוש באתר deep-groove.com מותנה בהסכמתך כמשתמש/ת ("המשתמש") לתנאי השימוש הכלולים במסמך זה ("תנאי השימוש"). עצם השימוש באתר ובשירותים המוצעים על ידי deep-groove.com ו/או כל חלק מהם יחשב להסכמה שלך לתנאי השימוש ולהתחייבות לפעול בהתאם להם.
 2. deep-groove.com שומר לעצמו את הזכות לשנות את הוראות ותנאי השימוש באתר בכל עת שיראה לנכון, על פי שיקול דעתו הבלעדי. כמשתמש/ת באתר, באחריותך לעיין בנוסח תנאי השימוש מעת לעת כדי להתעדכן בשינויים.
 3. בכל מקום בו מופיע "deep-groove.com" הכוונה לאתר deep-groove.com וגן הפועלים בשמו ומטעמו.
 4. אין בתנאי השימוש כדי לגרוע או לשנות מכל הסכם אחר בין המשתמש לבין deep-groove.com. בכל מקרה של סתירה בין תנאי השימוש לבין מסמכים פרטניים אחרים, יגבר האמור במסמכים האחרים, אלא אם צוין אחרת. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין תנאי השימוש לבין תנאים או הוראות המפורסמים בכל אמצעי פרסום אחרים, יגברו הוראות תנאי השימוש.

ב. אחריות וזכויות

 1. אתר deep-groove.com בכללותו, כולל כל המידע המופיע או הזמין או כל קישור לאתר deep-groove.com או פלטפורמה אחרת המופיעה בו או התוכנה עליה הוא מתבסס ניתן לשימוש בכפוף לתנאי השימוש, כמו שהוא (AS IS), וללא כל התחייבות מצג או הצהרה אשר אינם מפורטים בתנאי השימוש, לרבות בקשר להתחייבות או מצגים הנוגעים לאיכותו, אמינותו, מידת הדיוק, מידת השלמות, רמת העדכון והזמינות של מידע המופיע באתר deep-groove.com, השימוש בו או התאמתו למטרה כלשהי. אין בתוכן המפורסם על-ידי deep-groove.com משום המלצה או חוות דעת בכל נושא שהוא, ובפרט בקשר לרכישת או מכירת ניירות ערך. קבלת החלטה כלשהי על סמך נתון כלשהו המופיע באתר deep-groove.com היא על אחריות המשתמש בלבד.
 2. deep-groove.com לא יישא בשום אחריות, בשום מקרה ומכוח כל עילה משפטית שהיא, בין אם מכוח עילה חוזית, נזיקית, או כל עילה אחרת, כלפי המשתמש ו/או כלפי כל אדם אחר, בגין כל נזק או פיצוי, עקיף, מיוחד, עונשי או תוצאתי מכל סוג שהוא הקשור לשימוש באתר deep-groove.com ו/או בתכנים הכלולים בו או להעדר אפשרות להשתמש בו, כולל, בין היתר, פיצוי בגין פגיעה במוניטין, אובדן הכנסות עסקיות, אובדן מידע עסקי, הפסקת עבודה, תקלות מחשב ו/או כל מכשיר קצה של המשתמש, או כל נזק או אבדן מסחרי אחר, ולא יישא בשום אחריות בגין כל תביעה מצד ג' כלשהו.
 3. deep-groove.com נוקט בצעדים לאבטחת המידע הנמסר על ידי המשתמשים ופועל בהתאם להוראות הדין בכלל ותקנות הגנת הפרטיות בפרט. יחד עם זאת, deep-groove.com לא יכול להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות בלתי מורשות לשרתיו ומחשביו ושימוש אסור של צדדים שלישיים. לפיכך, deep-groove.com לא יישא בכל אחריות, ישירה או עקיפה, במקרים של גילוי ושימוש במידע הנמסר על ידך הנובע, במישרין או בעקיפין, מחדירות בלתי מורשות של אחרים או כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים אשר אינם בשליטת deep-groove.com. לפרטים נוספים יש לעיין בעמוד מדיניות הפרטיות של deep-groove.com.
 4. deep-groove.com אינו אחראי בכל דרך שהיא לאתרי אינטרנט אחרים המקושרים בקישוריות (לינקים) ("אתרי צד שלישי") המופיעות בכתבות או באתר deep-groove.com או לתגובות המתפרסמות על גבי כתבות באתר deep-groove.com ("תגוביות"). השימוש במידע או בתכנים המצויים באתרי צד שלישי הוא בהתאם לתנאי השימוש של כל אתר צד שלישי כאמור. כמו כן, deep-groove.com אינו אחראי לתוכן המסופק על ידי צד ג' ומוצג באתר deep-groove.com באופן אוטומטי, ובתוך כך נתוני ניירות ערך, מודעות פרסומיות ותגוביות המופיעות באתר deep-groove.com ("נתוני צד שלישי"). deep-groove.com לא כותב, בודק, מוודא או עורך את אמיתותם, נכונותם או דיוקם של אתרי צד שלישי, התגוביות או נתוני צד שלישי המפורסמים במסגרת אתר deep-groove.com. האחריות היחידה לתכנים אלו ולכל תוצאה אשר תגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם חלה על הצדדים השלישיים אשר יצרו אותם.
 5. בנוסף, ייתכן שיתפרסמו באתר deep-groove.com פרסומת או באנרים פרסומיים שונים. לdeep-groove.com אין כל אחריות לפרסומים אלו. פרסום תכנים מסחריים באתר deep-groove.com אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים, הנכסים או המוצרים המוצעים בהם למכירה.
 6. deep-groove.com רשאי לשנות את אופן ההפעלה או לגבות תשלום עבור שירותים, מדורים וערוצים באתר deep-groove.com, כולם או חלקם, וכן להפסיק את הפעלתם ולהסיר לצמיתות תכנים מאתר deep-groove.com ללא צורך בהודעה מוקדמת ולפי שיקול דעתו הבלעדי.
 7. במידה שמצא משתמש בתכנים הנמצאים באתר deep-groove.com, או במידע הקיים בין תכניו של כל אתר אחר המקושר ממנו, חומר הנחזה כלא תקין, לא חוקי, לא מוסרי ו/או לא עומד במגבלות תנאי השימוש, המשתמש מתבקש להודיע לdeep-groove.com על כך. כך גם אם המשתמש סבור כי תוכן כלשהו המפורסם באתר deep-groove.com הועתק באופן שפוגע בזכויותיו ו/או יש בתוכן פגיעה אחרת בו ו/או הפרת חוק כלשהי – יש להודיע על כך מיידית לdeep-groove.com בצירוף פירוט מלא, לכתובת הדוא"ל feedback@globes.co.il .

ג. התחייבות המשתמש

 1. המשתמש רשאי לעשות שימוש באתר deep-groove.com בהתאם לכללים המפורטים בפרק ‏ג' זה. אין להשתמש באתר deep-groove.com באופן אחר, אלא אם כן קיבל את הסכמתו המפורשת, מראש ובכתב, של deep-groove.com.
 2. באחריות המשתמש לוודא שהמכשיר באמצעותו הוא מתחבר עומד בכל הדרישות הטכניות הנחוצות לעשיית שימוש באתר deep-groove.com. "דרישות טכניות" לצורך סעיף זה משמען – מכשיר המאפשר חיבור לתוכנת דפדפן תקינה ומעודכנת, המאפשרת למשתמש חיבור לרשת האינטרנט, לרבות Google Chrome, Internet Explorer, Edge, Firefox, Safari .
 3. המשתמש רשאי לעשות שימוש באתר deep-groove.com למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין להשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת באתר deep-groove.com, לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית, שאיננה לצורך שימוש אישי ופרטי.
 4. אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך אתר deep-groove.com. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מאתר deep-groove.com.
 5. כל קישור לתוכן המופיע באתר deep-groove.com יעשה לעמוד האינטרנט המקורי והמלא. אין לקשר ישירות לתכנים כלשהם מחוץ להקשר שבו הופיעו במקור. כמו כן, חל איסור להציג את העמוד בתוך מסגרת (Frame) גלויה או סמויה השייכת לאתר אחר.
 6. אין להציג תכנים מאתר deep-groove.com בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת – המשנים את עיצובם באתר deep-groove.com או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.
 7. אין להטעין, לשלוח או לשדר לאתר deep-groove.com כל חומר המכיל כל סוג של וירוס מחשב, או כל קוד מחשב אחר, המתוכנן להרוס, להפריע, או להגביל את השימוש (ובכלל זה כל שימוש אחר מלבד שימוש הוגן וסביר באתר deep-groove.com) בכל אחד מן המחשבים, השרתים, החומרה והתוכנה אשר מצויות בשימוש deep-groove.com לצורך הפעלת אתר deep-groove.com.
 8. אין להפריע בכל דרך אחרת, או לקטוע את הפעלת אתר deep-groove.com, ובכלל זה על ידי הפרעה לפעולות השרת, ורשת המחשבים באמצעותם מופעל אתר deep-groove.com.

ד. קניין רוחני

 1. מלוא זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים, השיטות, הסימנים המסחריים, המדגמים, הפטנטים, הסודות המסחריים באתר deep-groove.com ובפלטפורמה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט, בסיסי הנתונים בו (לרבות פרטי המשתמשים) וכל פרט אחר הנוגע לאתר deep-groove.com – הן בבעלות deep-groove.com בלבד. למען הסר ספק, תנאי שימוש אלו אינם יוצרים בשום צורה או מקנים למשתמש זכויות כלשהן באתר deep-groove.com, בפלטפורמה או בכל קניין רוחני אחר של deep-groove.com, למעט הזכות להשתמש באתר deep-groove.com, בהתאם לתנאי השימוש.
 2. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני הקשורים לכל פרסום לרבות תכנים, כתבות, תמונות, איורים, עיצובים וכיוצ"ב המתפרסמים באתר deep-groove.com או מטעמו שייכים באופן בלעדי לdeep-groove.com. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, למסור לצד שלישי או לעשות כל שימוש מסחרי או לא מסחרי בכל חלק מהנ"ל, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמתו המפורשת של deep-groove.com, מראש ובכתב, ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן). אין באמור לעיל לפגוע בזכויותיהם של צדדים שלישיים המפרסמים תכנים באתר deep-groove.com באמצעות הסכמים שונים בין deep-groove.com לבין אותם צדדים.
 3. סימני המסחר ומודעות הפרסומת של מפרסמים באתר deep-groove.com הינם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. גם בהם אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמת המפרסם בכתב ומראש.
 4. מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף ‏20 לעיל, המשתמש נותן בזאת לdeep-groove.com הרשאה בלתי חוזרת ובלתי מסויגת לעשות שימוש במידע אשר נמסר לידי deep-groove.com או מידע שנאסף באופן אוטומטי במהלך ביקורו של המשתמש באתר deep-groove.com, לצורך יצירת עיבודים סטטיסטיים אנונימיים ובכלל כך יצירת נותנים ממוצעים (Averaged Data), נתונים מצטברים (Aggregated Data), מבחני ביצוע או מדדים (Benchmarks); העדפות משתמש; השוואות, המלצות או ביצוע חישובים אחרים או יצירת יצירות נגזרות בהתבסס על מידע שנמסר או נאסף אודות המשתמש, בין אם בשילוב עם מידע המתקבל מצדדים שלישיים ובין אם לאו (הפעולות האמורות על תוצריהן יכונו: "מידע סטטיסטי"). מובהר, כי המידע הסטטיסטי הוא רכושו הבלעדי של deep-groove.com והוא הינו הבעלים של כל הזכויות, לרבות זכויות יוצרים וקניין רוחני, בקשר למידע הסטטיסטי. deep-groove.com יהיה בעל זכות בלתי מוגבלת להשתמש, לעדכן, לשנות, לשפר, למכור, להשכיר, ליצור יצירות נגזרות או לעשות כל שימוש אחר במידע הסטטיסטי מבלי צורך לתת הודעה או מבלי לחוב בחובה או באחריות כלשהי כלפי המשתמש. למען הסר ספק, המשתמש ממחה בזאת את כל הזכויות במידע הסטטיסטי לdeep-groove.com, ומוותר בזאת על כל זכות במידע הסטטיסטי או על כל טענה בקשר לכל שימוש בו.

ה. שימוש בנתוני מסחר

 1. על מנת לקבל את נתוני מסחר מבורסות בארץ ובחו"ל באמצעות אתר deep-groove.com (להלן: "המידע"), המשתמש מאשר ומתחייב בזאת כדלקמן:

24.1. בנתונים הפיננסים ובכל חומר אחר המתקבל באמצעות השירות אין משום המלצה או חוות דעת בקשר לרכישת או מכירת ניירות ערך ואין להסתמך על המידע לשם קבלת החלטת השקעה או מכירה. קבלת החלטה כלשהי על סמך נתון כלשהו המופיע או מתקבל במסגרת השירות הינו על אחריות המשתמש בלבד.

24.2. נתוני המסחר המוצגים בפומבי באתר deep-groove.com אינם נתוני זמן אמת, אלא מוצגים בעיכוב מכוון הנובע ממגבלות חוזיות המוטלות על deep-groove.com בידי הבורסות וספקי המידע השונים.

24.3. הנתונים המוצגים באתר deep-groove.com הינם לידיעה בלבד. אין לבצע כל עסקה בהסתמכות בלעדית על המידע המוצג באתר deep-groove.com בלבד. כל שימוש במידע טעון בדיקה ואימות (למשל באמצעות מערכות המסחר של הבורסה הרלוונטית) על ידי המשתמש וייעשה על אחריותו בלבד.

24.4. אף על פי שdeep-groove.com וספקי המידע שלו פועלים על מנת שהמידע המועבר על ידם יהיה נכון ומדויק במידת האפשר, אין אפשרות למנוע שגיאות, ליקויים וטעויות בתוכן המידע או בדרך העברתו.

24.5. בשים לב לאמור לעיל, המשתמש פוטר בזה את deep-groove.com ואת ספקי המידע שלו מכל אחריות לכל ליקוי או שגיאה במידע, לרבות בדרך העברתו או בתוכנו, ולכל אובדן הפסד או נזק שיגרם כתוצאה משגיאות או ליקויים כאמור.

24.6. כל הזכויות במידע, לרבות זכויות היוצרים, זכויות ההפצה וכל קנין רוחני אחר, שייכים לספקי המידע ו/או בורסות המסחר הרלוונטיות, ובהן הבורסה לניירות ערך בתל-אביב. הזכויות באופן ביטוי, עיבוד, אחסנת והפצת המידע באתר deep-groove.com, נתונות לdeep-groove.com.

ו. רישום לאתר deep-groove.com

 1. הגישה לשירותים ותכנים שונים באתר, כולם או חלקם, יכול ותהיה מותנית ברישום.
 2. בעת ההרשמה לשירותים מסוימים באתר deep-groove.com תידרש למסור פרטים אישיים כגון שם פרטי, שם משפחה וכתובת דואר אלקטרוני. בנוסף, ייתכן שתאלץ להזין באתר deep-groove.com את פרטי כרטיס האשראי שברשותך להסדרת התשלום בעבור רכישת שירותים כמפורט בסעיף ‏35 להלן (להלן, יחדיו "פרטי הרישום"). יש למסור פרטים נכונים, מלאים ומדויקים בלבד כתנאי לרישום. יובהר כי חל איסור חמור על מסירת פרטים כוזבים בכלל ופרטים המתחזים לאדם אחר בפרט. פרטי הרישום יישמרו במאגר מידע בבעלות deep-groove.com אשר רשום כדין בפנקס מאגרי המידע. משתמש שנרשם באתר deep-groove.com ייקרא להלן "משתמש רשום".
 3. במהלך ההרשמה לאתר deep-groove.com ייתכן שיוקצו למשתמש רשום אמצעי גישה, לרבות שם משתמש וסיסמה ("אמצעי גישה"). הרישום לאתר deep-groove.com והשימוש באמצעי הגישה הוא אישי ומיועד לשימוש פרטי של אדם אחד. אין לשתף את חשבון המשתמש הרשום עם אחרים ואין להעביר את אמצעי הגישה של המשתמש לצד ג'. באחריות המשתמש הרשום לשמור היטב על אמצעי הגישה, ובכלל כך לעדכן מעת לעת את הסיסמא לאתר deep-groove.com בכדי לשמור על בטחונה. על המשתמש הרשום לשמור על אמצעי הגישה בסודיות מוחלטת ולהימנע ממסירתם לכל גורם שלישי שאינו מורשה, לרבות שמירת הנתונים על גבי מחשב, מכשיר סלולרי או כל מכשיר אחר המאפשר חיבור לרשת האינטרנט.
 4. המשתמש הרשום מאשר כי כל שימוש שייעשה באיזה מאמצעי הגישה שלך יראו בכך כאילו נעשה על יד המשתמש הרשום. המשתמש הרשום מתחייב לשאת בכל נזק אשר ייגרם עקב שימוש באמצעי הגישה שלו (גם אם נעשו על ידי אחר) ופוטר את deep-groove.com מכל נזק שייגרם בקשר עם שימוש כאמור. מובהר, כי deep-groove.com אינה בודקת את זהות המשתמשים הרשומים.
 5. אין כל חובה למסור לdeep-groove.com כל מידע כאמור לצורך הרישום, אולם ללא מסירתו לא נוכל לאפשר שימוש בשירותים הדרושים רישום. deep-groove.com יעשה שימוש בפרטים שמסרת בהתאם למדיניות הפרטיות שלנו, המתעדכנת מעת לעת.
 6. deep-groove.com רשאי לחסום או להגביל את חשבונו של משתמש רשום שיפר כל סעיף מתנאי שימוש אלו לכל תקופה שיראה לנכון בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי וללא הודעה מוקדמת.

ז. תגוביות (טוקבקים)

 1. התוכן המופיע בתגוביות באתר deep-groove.com אינו תוכן המסופק, נערך או נבדק על ידי deep-groove.com ו/או מי מטעמה. deep-groove.com אינו אחראי בשום צורה לתוכן התגוביות, ובתוך כך איננו אחראי לנכונות, דיוק, אמינות וטיב התגוביות לרבות לגבי שגיאות, הטעיות, פגיעה באדם או בחברה, הפרות חוק ו/או כל תוכן פוגעני אשר עלול להתפרסם בהן.
 2. כל שימוש שיעשה המשתמש בהסתמך על תגוביות (למשל לצורך עסקאות בניירות ערך) הוא על אחריותו הבלעדית של המשתמש, אשר לוקח על עצמו את כל הסיכונים הכרוכים בפעולתו והוא האחראי הבלעדי לכל נזק שעלול להיגרם ו/או שנגרם לו.
 3. deep-groove.com לא ימסור פרטים של גולשים של גולשים כותבי תגוביות, ללא צו של בית משפט. בהתאם לפסיקת בית המשפט העליון וכל עוד לא הוסדר אחרת בחקיקה.
  בכל מקרה של דרישה ו/או תביעה למסירת פרטי כותב תגוביות – deep-groove.com יעביר את הדרישה לכתובת המייל של כותב התגובית, ובכך יסתיים טיפולו של deep-groove.com בנושא.
  במקרה של תביעה לבית המשפט בדרישה לחשיפת פרטים של כותב תגוביות – ישאיר deep-groove.com את ההכרעה לשיקול דעתו של בית המשפט, deep-groove.com יעביר את התביעה לכתובת המייל של כותב התגובית, ובכך יסתיים טיפולו של deep-groove.com בנושא.
 4. תנאי שימוש למשתמש לכותבי תגוביות באתר deep-groove.com:

34.1. תנאי לשימוש במערכת התגוביות הינו הסכמת המשתמש לתנאי השימוש המפורטים להלן. מובהר כי כל שימוש וכל מסירת תגובה ו/או עיון בתגוביות מהווה הסכמה לתנאי השימוש וכי כל שימוש שלא בהתאם לתנאים אלו אסור בהחלט.

34.2. האפשרות לכתוב ולפרסם תגוביות מוגבלת למשתמשים רשומים ומזוהים באתר deep-groove.com בלבד. חל איסור מוחלט להזדהות ולהגיב בצורה שמתחזה לאדם ו/או לכל גורם אחר.

34.3. deep-groove.com תומך בחופש הביטוי, אך לא פחות מכך גם בתרבות דיון. אין לשלוח תגוביות המכילות תוכן בלתי חוקי, מזיק, מאיים, גס, מטריד, פוגע, גזעני, משמיץ, העלול להוות הוצאת דיבה ו/או לשון הרע ו/או עלול לעלות כדי הפרת פרטיותו של אדם אחר.

34.4. אין להפר, בין במישרין ובין בעקיפין, הוראות כל דין ובפרט חוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968. בתוך כך, אין לפרסם תגוביות העלולות לשדל משתמשים אחרים ו/או לקדם מטרה בלתי חוקית ו/או לגרום לנזק.

34.5. deep-groove.com וכל נציג מטעמו יהיה רשאי למחוק תגוביות – בחלקן, או כולן, הכל על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של deep-groove.com בלא כל מתן הודעה מראש. מחיקת תגובית אינה מהווה הצהרה מצד deep-groove.com בכל עניין הנוגע לתוכנה ואין בה כדי למנוע מdeep-groove.com לתבוע ממפרסם התגובית כל סעד אחר, בהתאם להוראות כל דין או תנאי שימוש אלו.

34.6. משתמש שיפר תנאי מתנאים אלו עלול להיחסם לצמיתות ממערכת התגוביות, בהתאם לשיקול דעתו של deep-groove.com. חסימה זו עלולה לכלול ככל שהדבר ניתן, גם הסרת תגוביות העבר של אותו משתמש והן את אפשרותו לפרסם תגוביות נוספות במערכת בעתיד. משתמש המפר תנאי מתנאים אלו מוותר מראש על כל דרישה לשיפוי בגין פגיעה או נזק שיגרמו לו כתוצאה מחסימה כאמור.

34.7. כותב ו/או מפרסם תגוביות מתחייב בזה לשפות את deep-groove.com בגין כל הוצאה ו/או נזק ככל שיהיו, מחמת תביעה ו/או דרישה שתופנה כלפיו על ידי צד ג' עקב הפרה של הוראה מההוראות האמורות במסמך זה, ו/או של כל זכות אחרת השייכת לצד ג' כלשהו, וזאת באשר למידע ו/או לחומר שנשלח ו/או נכתב ו/או נערך על ידו בכל אופן שהוא.

34.8. כותב ו/או מפרסם תגובית מקנה לdeep-groove.com ללא כל תמורה כספית או אחרת, רישיון שימוש בלתי מוגבל בזמן בתוכן שפרסם בdeep-groove.com. deep-groove.com יוכל, למשל, לפרסם מחדש את התגובית בהתאם לשיקול דעתו בכל פרסום של deep-groove.com לרבות לקט או בדיוור האוסף תגוביות נבחרות, לשבץ את תוכן התגובית בכתבה כלשהי וכיו"ב, תוך מתן קרדיט לכותב התגובית בהתאם לפרטיו כפי שפרסם באתר deep-groove.com.

ח. מסירת מידע לdeep-groove.com

 1. משתמש שיעביר מידע לdeep-groove.com מתחייב כי מדובר במידע אשר הינו נכון ואמיתי, ואשר הובא לידיעתו בדרך חוקית.
 2. מערכת deep-groove.com תוכל לפעול על מנת לבדוק ולאשש את נכונות המידע וכל דבר אחר הקשור אליו ותוכל לפרסם את המידע כלשונו, באופן ערוך או כחלק מידיעה אחרת שתתפרסם על ידי deep-groove.com בערוצי הפרסום השונים שלו – הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי.
 3. למוסר מידע אין ולא תהיה כל טענה או דרישה כלפי deep-groove.com בקשר לזכויות על הידיעה או תוכנה והוא מוותר על כל טענת זכויות יוצרים בקשר לידיעה. מוסר מידע מוותר על כל תמורה עבורו, בכסף או בשווה כסף.
 4. במקרה שיועברו לdeep-groove.com נתונים, קבצים, תמונות, סרטונים, קבצי קול או כל קובץ אחר מכל סוג שהוא ("הקובץ"), מוסר הקובץ מתחייב כי הוא בעל הזכויות המלאות בקובץ או שיש בידיו הרשאות מתאימות להעביר את הקובץ לרשות deep-groove.com וכי הוא מוותר בזאת על כל הזכויות בקובץ, לרבות זכויות היוצרים או הזכויות המוסריות. מוסר הקובץ נותן בזאת לdeep-groove.com הרשאה בלתי חוזרת ושאינה מוגבלת בזמן לעשות כל שימוש בקובץ, לרבות פרסומו באתר deep-groove.com.
 5. deep-groove.com מתחייב שלא לחשוף את זהותו של מקור אשר ביקש להישמר חסוי, אלא בהסכמתו של המקור ובכפוף להוראות הדין.

ט. דין וסמכות שיפוט

 1. על השימוש באתר deep-groove.com יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.
 2. מקום השיפוט הבלעדי והייחודי בגין כל ענין הנובע מהשימוש באתר deep-groove.com לרבות השירותים שניתנים באמצעות אתר deep-groove.com ותקנון זה, הוא אך ורק בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב.

קראתי את תנאי השימוש באתר deep-groove.com ואני מסכים להם ומאשר כי אפעל בהתאם להם.